Std X Results 2011-12Sr. no

Name

Percentage

1

Lobo Lionel

90.55

2

Nalawade Sakshi

90.36

3

Bhoske Vishnukant

78.80

4

Kharat Nisha

74.91

5

Maurya Vinod

69.27

6

Karande Mitali

65.00

7

Aminda Fernandes

63.00

8

Chavan Jyoti

57.00

9

Kharvi Rahul

56.40

10

Pawar Sagar

52.55

11

Aparna Gattana

52.00

12

Maylagi Sony

50.20

13

Sushila Pitkar

50.00

14

Khedekar Sagar

47.82